Mask Group 3

Algemene voorwaarden


1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

1.2 “Ouders/verzorgers”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met BP College aangaat.

1.3 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die naar aanleiding van de Overeenkomst tussen BP College en de Ouders/Verzorgers in de hoedanigheid van de deelnemer gebruik maakt van de diensten van BP College.

1.4 “Aanmeldformulier”: het formulier dat gebruikt wordt om de deelnemer in te schrijven, dat deel uitmaakt van de website ‘www.bpcollege.nl’ van BP College.

1.5 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen BP College en Ouders/Verzorgers ter zake van een of meer door BP College ten behoeve van Ouders/Verzorgers en de deelnemer te verlenen diensten.

1.6 “Deelnamesom”: de totale som van de door BP College - met betrekking tot een met Ouders/Verzorgers gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.

1.7 “BP College”: BP College gevestigd op de Zekeringstraat 48 te Amsterdam.


2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door BP College gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de ouders/verzorgers wordt door BP College uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien BP College daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.4 In geval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde van de Wet, dan slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.


3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van BP College zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 In het geval van inschrijving voor een kamp of trainingstraject komt de Overeenkomst tot stand, nadat de Ouders/Verzorgers het deelnameformulier op www.bpcollege.nl heeft ingevuld, de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd, en heeft betaald. In het geval van privétrainingen, clubtrainingen, teamtrainingen of kinderfeestjes, komt de Overeenkomst tot stand nadat de offerte is getekend of schriftelijk is bevestigd , en de Algemene Voorwaarden aan de klant kenbaar zijn gemaakt.

3.3 Bij aanmelding, geldt een bedenktijd van 48 uur. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd. Vanaf 14 dagen voor de Overeenkomst, vervalt deze 48 uur bedenktijd en zijn de annuleringsvoorwaarden artikel 9 van toepassing.


4. Betaling

4.1 Betaling dient plaats te vinden tijdens de inschrijving op de site, tenzij anders verzocht door BP College.

4.2 Wanneer de inschrijving voor een dienst van BP College geregistreerd wordt in het systeem, zonder dat de betaling hiervan compleet is, dan is BP College gerechtigd deze inschrijving op te heffen.

4.3 Wanneer door een fout in het systeem de inschrijving van de Deelnemer niet wordt geregistreerd in het systeem van BP College, ondanks dat er wel een betaling heeft plaatsgevonden, dan is BP College niet aansprakelijk voor het feit dat er geen voorbereiding voor de deelname van de Deelnemer is getroffen. De Deelnemer heeft in dit geval wel recht op deelname.

4.4 Wanneer de Ouders/Verzorgers bij het inschrijven van de deelnemer een fout maken en deze niet binnen het termijn, zoals in artikel 10 genoemd, verbeterd, is BP College niet verplicht om deze fout op te lossen.


5. Instructies en gedragsregels

5.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van BP College ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke BP College nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.

5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door BP College in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door BP College van (voortzetting van) de Overeenkomst worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor de rekening van de Deelnemer.

5.3 Na deelname aan een kamp, wordt u automatisch opgenomen in het mailingbestand van BP College.


6. Aansprakelijkheid van BP College

6.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. BP College draagt geen verantwoordelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staff van BP College. Uitzondering is schade veroorzaakt door opzet op grove schuld van BP College.

6.2 In het geval van lichamelijk letsel veroorzaakt onder toezicht van BP College, zal de afhandeling hiervan verlopen tussen de betrokken partijen. Het BP College maakt geen onderdeel uit van deze partijen.


7. Aansprakelijkheid ouders/verzorgers

7.1 Ouders/Verzorgers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor BP College en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van de deelnemer.

7.2 Ouders/Verzorgers zal BP College vrijwaren van aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.


8. Overmacht/Wijziging/Annulering BP College

8.1 Indien BP College door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is BP College gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens de ouders/verzorgers is gehouden.

8.2 Onder overmacht zoals in artikel 8.1 wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen aan een kamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dat 40% van het maximale aantal deelnemers.

8.3 Onder overmacht zoals in artikel 8.1 wordt mede begrepen het afzeggen door internationals wiens aanwezigheid op het kamp of training bevestigd was.

8.4 Onder overmacht zoals in artikel 8.1 wordt mede begrepen het, om welke reden dan ook, onbespeelbaar zijn van de door BP College gereserveerde velden.

8.5 Indien BP College door overmacht van het Corona virus, andere virussen en\of regulering vanuit de overheid niet in staat is om haar diensten uit te voeren, zal BP College een gelijkwaardig alternatief aanbieden en geen restitutie van het aankoopbedrag terugbetalen.


9. Annulering

9.1 Annulering dient schriftelijk, dan wel per brief, dan wel per e-mail, te geschieden. Hierbij zal de datum van ontvangst als peildatum dienen voor het bepaalde in 9.2 van de algemene voorwaarden.

9.2 Bij annulering van de Overeenkomst worden per Deelnemer de volgende percentages teruggestort:

Minder dan 24 uur van te voren - 0%

Tussen 24 uur en 48 uur van te voren 25%

Tussen 48 uur en 72 uur van te voren 50%

Tussen 72 uur en één week van te voren 75%

Meer dan één week van te voren 90%

9.3 Ingeval van annulering is de Deelnemer gerechtigd een ander persoon in zijn plaatst te doen stellen. Er wordt in dat geval €10 administratiekosten in rekening gebracht. Deze wijziging dient minstens 48 uur van te voren te zijn doorgegeven per mail via info@bpcollege.nl. Deze mail moet de volgende gegevens bevatten: naam, leeftijd, geslacht, contactgegevens van de ouders/verzorgers, contactgegevens van de huisarts, eventuele allergieën en de shirt maat van het kind dat in het plaats komt.

9.4 Het is bij annulering door de Deelnemer zelf, in een periode van maximaal 7 dagen voor aanvang van het kamp, mogelijk het kamp zonder extra kosten door te schuiven naar een andere kampperiode. De eventuele additionele kosten van een ander kamp zijn voor de Ouders/Verzorgers van de Deelnemer. Teruggaaf in prijsverschil is niet mogelijk.

9.5 Uitkering voor annuleringskosten wordt verleend ten gevolgde van de gebeurtenis genoemd in punt 1 tot en met 5:

1. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van deelnemer, familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van de deelnemer.

2. Een medisch noodzakelijke ingreep welke deelnemer of hiermee samenwonende partner onverwacht kan ondergaan.

3. Het door deelnemer op medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor de reis verplichte inenting.

4. Onverwachte oproep van deelnemer na een eindexamen voor een herexamen dat niet op een ander tijdstip dan tijdens het kamp kan worden afgelegd.

5. Complicaties bij zwangerschap van deelnemer of hiermee samenwonende partner.

6. Het, buiten de schuld van de Deelnemer om, onverwachts niet krijgen van een benodigd visum.

7. Het door de Deelnemer niet kunnen ondergaan van een voor de reis verplichte inenting, op grond van medisch advies.


10. Wijzigingen door de Ouders/Verzorgers of Deelnemer

10.1 De Ouders/Verzorgers en/of Deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor de startdatum van het event additionele wijzigingen, te laten aanbrengen. Wijziging van de deelname zelf, valt niet onder deze regeling maar onder artikel 9.2.


11. Acties en aanbiedingen

11.1 Eventuele acties of aanbiedingen die BP College biedt, kunnen niet met andere acties of aanbiedingen worden gecombineerd. Er kan maar van een actie tegelijkertijd gebruik gemaakt worden, met uitzondering van tenuekorting.


12. Kennelijke fouten

12.1 Kennelijke fouten en vergissingen op de website www.bpcollege.nl en bijbehorende platformen binden BP College niet.