ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACYBELEID

* ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1.In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

1.2 “Ouders/verzorgers”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met BP College aangaat.

1.3 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die naar aanleiding van de Overeenkomst tussen BP College en de Ouders/Verzorgers in de hoedanigheid van de deelnemer gebruik maakt van de diensten van BP College.

1.4 “Aanmeldformulier”: het formulier dat gebruikt wordt om de deelnemer in te schrijven, dat deel uitmaakt van de website ‘www.bpcollege.nl’ van BP College.

1.5 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen BP College en Ouders/Verzorgers ter zake van een of meer door BP College ten behoeve van Ouders/Verzorgers en de deelnemer te verlenen diensten.

1.6 “Deelnamesom”: de totale som van de door BP College - met betrekking tot een met Ouders/Verzorgers gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.

1.7 “BP College”: BP College gevestigd op de Zekeringstraat 48 te Amsterdam.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door BP College gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de ouders/verzorgers wordt door BP College uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien BP College daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.4 In geval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde van de Wet, dan slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van BP College zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 In het geval van inschrijving voor een kamp of trainingstraject komt de Overeenkomst tot stand, nadat de Ouders/Verzorgers het deelnameformulier op www.bpcollege.nl heeft ingevuld, de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd, en heeft betaald. In het geval van privétrainingen, clubtrainingen, teamtrainingen of kinderfeestjes, komt de Overeenkomst tot stand nadat er een datum is bevestigd en de Algemene Voorwaarden aan de klant kenbaar zijn gemaakt.

3.3 Bij aanmelding, geldt een bedenktijd van 48 uur. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd. Vanaf 14 dagen voor de Overeenkomst, vervalt deze 48 uur bedenktijd en zijn de annuleringsvoorwaarden artikel 9 van toepassing.

4. Betaling

4.1 Betaling dient plaats te vinden tijdens de inschrijving op de site, tenzij anders verzocht door BP College.

4.2 Wanneer de inschrijving voor een dienst van BP College geregistreerd wordt in het systeem, zonder dat de betaling hiervan compleet is, dan is BP College gerechtigd deze inschrijving op te heffen.

4.3 Wanneer door een fout in het systeem de inschrijving van de Deelnemer niet wordt geregistreerd in het systeem van BP College, ondanks dat er wel een betaling heeft plaatsgevonden, dan is BP College niet aansprakelijk voor het feit dat er geen voorbereiding voor de deelname van de Deelnemer is getroffen. De Deelnemer heeft in dit geval wel recht op deelname.

4.4 Wanneer de Ouders/Verzorgers bij het inschrijven van de deelnemer een fout maken en deze niet binnen het termijn, zoals in artikel 10 genoemd, verbeterd, is BP College niet verplicht om deze fout op te lossen.

5. Instructies en gedragsregels

5.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van BP College ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke BP College nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.

5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door BP College in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door BP College van (voortzetting van) de Overeenkomst worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor de rekening van de Deelnemer.

5.3 De Deelnemer stemt er mee in dat foto’s en video’s gemaakt tijdens het hockeykamp, waarop de Deelnemer herkenbaar is, door BP College, voor eventuele promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. Daarnaast zullen tijdens ieder kamp foto’s van het desbetreffende kamp op social-media kunnen worden geplaatst.

5.4 Na deelname aan een kamp, wordt u automatisch opgenomen in het mailingbestand van BP College.

6. Aansprakelijkheid van BP College

6.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. BP College draagt geen verantwoordelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staff van BP College. Uitzondering is schade veroorzaakt door opzet op grove schuld van BP College.

6.2 In het geval van lichamelijk letsel veroorzaakt onder toezicht van BP College, zal de afhandeling hiervan verlopen tussen de betrokken partijen. Het BP College maakt geen onderdeel uit van deze partijen.

7. Aansprakelijkheid ouders/verzorgers

7.1 Ouders/Verzorgers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor BP College en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van de deelnemer.

7.2 Ouders/Verzorgers zal BP College vrijwaren van aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

8. Overmacht/Wijziging/Annulering BP College

8.1 Indien BP College door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is BP College gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens de ouders/verzorgers is gehouden.

8.2 Onder overmacht zoals in artikel 8.1 wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen aan een kamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dat 40% van het maximale aantal deelnemers.

8.3 Onder overmacht zoals in artikel 8.1 wordt mede begrepen het afzeggen door internationals wiens aanwezigheid op het kamp of training bevestigd was.

8.4 Onder overmacht zoals in artikel 8.1 wordt mede begrepen het, om welke reden dan ook, onbespeelbaar zijn van de door BP College gereserveerde velden.

9. Annulering

9.1 Annulering dient schriftelijk, dan wel per brief, dan wel per e-mail, te geschieden. Hierbij zal de datum van ontvangst als peildatum dienen voor het bepaalde in 9.2 van de algemene voorwaarden.

9.2 Bij annulering van de Overeenkomst worden per Deelnemer de volgende percentages teruggestort:

 • Minder dan 24 uur van te voren
 • 24 uur van te voren 25%
 • 48 uur van te voren 50%
 • Tussen 48 uur en één week van te voren 75%
 • Meer dan één week van te voren 90%

9.3 Ingeval van annulering is de Deelnemer gerechtigd een ander persoon in zijn plaatst te doen stellen. Er wordt in dat geval wordt er €10,- administratiekosten in rekening gebracht, deze kosten dienen op de dag van aanvang contant betaald te worden. Deze wijziging dient minstens 48 uur van te voren te zijn doorgegeven per mail via [email protected]. Deze mail moet de volgende gegevens bevatten: naam, leeftijd, geslacht, contactgegevens van de ouders/verzorgers, contactgegevens van de huisarts, eventuele allergieën en de shirt maat van het kind dat in het plaats komt.

9.4 Het is bij annulering door de Deelnemer zelf, in een periode van maximaal 7 dagen voor aanvang van het kamp, mogelijk het kamp zonder extra kosten door te schuiven naar een andere kampperiode. De eventuele additionele kosten van een ander kamp zijn voor de Ouders/Verzorgers van de Deelnemer. Teruggaaf in prijsverschil is niet mogelijk.

9.5 Uitkering voor annuleringskosten wordt verleend ten gevolgde van de gebeurtenis genoemd in punt 1 tot en met 7:

 1. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van deelnemer, familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van de deelnemer.
 2. Een medisch noodzakelijke ingreep welke deelnemer of hiermee samenwonende partner onverwacht kan ondergaan.
 3. Het door deelnemer op medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor de reis verplichte inenting.
 4. Onverwachte oproep van deelnemer na een eindexamen voor een herexamen dat niet op een ander tijdstip dan tijdens het kamp kan worden afgelegd.
 5. Complicaties bij zwangerschap van deelnemer of hiermee samenwonende partner.
 6. Het, buiten de schuld van de Deelnemer om, onverwachts niet krijgen van een benodigd visum.
 7. Het door de Deelnemer niet kunnen ondergaan van een voor de reis verplichte inenting, op grond van medisch advies.

10. Wijzigingen door de Ouders/Verzorgers of Deelnemer

10.1 De Ouders/Verzorgers en/of Deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor de startdatum van het sportkamp additionele wijzigingen, te laten aanbrengen. Wijziging van de deelname zelf, valt niet onder deze regeling maar onder artikel 9.2.

11. Acties en aanbiedingen

11.1 Eventuele acties of aanbiedingen die BP College biedt, kunnen niet met andere acties of aanbiedingen worden gecombineerd. Er kan maar van een actie tegelijkertijd gebruik gemaakt worden, met uitzondering van tenuekorting.

12. Kennelijke fouten

12.1 Kennelijke fouten en vergissingen op de website www.bpcollege.nl en bijbehorende platformen binden BP College niet. 13.

* PRIVACYBELEID

Inleiding Wij van BP College willen onze diensten en producten op een optimale manier aan jullie aanbieden onder andere doormiddel van uw persoonlijke gegevens. Daarom is het van belang dat wij transparant en zorgvuldig omgaan met deze persoonlijke gegevens. Vanaf 25 mei 2018 is het wettelijk verplicht voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt dit volgens de regels van het AVG te doen.

Beleid In dit beleid zullen wij ervoor zorgen dat het duidelijk is welke relatie u heeft met het BP College betreft uw persoonlijke gegevens. Het belangrijkste doel van dit beleid is dat wij als BP College ervoor willen zorgen dat u begrijpt welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Daarnaast willen wij u ook informeren op uw rechten en keuzemogelijkheden die u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens.

Uw rechten U bent er wellicht van op de hoogte dat de nieuwe Europese wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) individuele personen bepaalde rechten verschaft met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. In het kader hiervan hebben we een aantal aanvullende transparantie in ons privacybeleid geïmplementeerd, zodat gebruikers van deze rechten gebruik kunnen maken. De rechten die zijn toegewezen aan individuele personen, indien beschikbaar en onderhevig aan toepasselijk recht, zijn:

• Recht van toegang - het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te verzoeken tot de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken; • Recht op rectificatie - het recht te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of bijwerken indien deze onjuist of onvolledig zijn; • Recht op verwijdering - het recht te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen; • Recht op beperking - het recht te verzoeken dat wij tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van al uw persoonlijke gegevens of een deel daarvan; • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing-doelen;

Welke gegevens verzamelen wij van u? BP College verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op de onderstaande manieren:

 • Als u een aankoop doet of heeft gedaan via de website van BP College, dan verwerkt BP College uw naam, uw contactgegevens, uw aankoopgegevens en betaalgegevens in het kader van de uitvoering van uw en de daaraan gerelateerde overeenkomst die u daarvoor met BP College sluit.
 • Gedurende een aankoop kunt u ook uw shirtmaat opgeven als onderdeel van de diensten die wij leveren aan de klant.
 • Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van BP College, dan gebruikt BP College de door u verstrekte gegevens (naam en e-mailadres) alleen om u deze nieuwsbrief toe te sturen. U kunt zich op ieder moment via een link in de nieuwsbrief weer afmelden. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt u vervolgens uit de verzendlijst van BP College verwijderd.
 • BP College maakt in het kader van de nieuwsbrief gebruik van de diensten van MailChimp. De gegevens worden door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. MailChimp is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework en stelt zich aan de daaruit voortvloeiende Principles te houden. Dit betekent dat er sprake is van een adequaat beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van MailChimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/).
 • BP College verwerkt uw persoonsgegevens die zij verkrijgt aan de hand van de nieuwsbrief op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken door u via een link in de nieuwsbrief af te melden. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

Waarvoor gebruiken wij u gegevens? BP College gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verrichten van leveringen van diensten en producten aan klanten, inclusief het verrichten van aftersales (feedback ontvangen, informeren over nieuwe evenementen en verwerken van eventuele klachten) en het onderhouden van contact.
 • Het beantwoorden van vragen en het verstrekken van informatie, onder meer over onze events en diensten.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens. BP College zal uw persoonsgegevens niet met derden of speciale partijen delen. Bij de verwerking waarop deze privacyverklaring betrekking heeft, worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan partijen die zich bevinden in landen buiten de EU/EER of aan internationale organisaties.

Bewaren en verwijderen van uw gegevens Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om u te voorzien van de BP College diensten en producten en voor legitieme en essentiële zakelijke doeleinden, zoals het in werking houden van de BP College gebruikers account, het nemen van op gegevens gebaseerde zakelijke beslissingen over nieuwe mogelijkheden. Wij bewaren sommige van uw persoonlijke gegevens zo lang u gebruiker bent van het BP College gebruikers account of andere diensten of producten van BP College.

Op uw verzoek verwijderen of anonimiseren wij uw persoonlijke gegevens, zodat u op basis daarvan niet meer kan worden geïdentificeerd, tenzij het ons wettelijk toegestaan is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

• Als er een onopgeloste kwestie is betreffende uw account, zoals een openstaand tegoed op uw account of een onopgeloste vordering of lopend geschil, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens totdat het probleem is opgelost; • Als wij wettelijk of fiscaal of om redenen van administratieve controle en verantwoording verplicht zijn de persoonlijke gegevens te bewaren, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens voor de wettelijk toegestane termijn; en/of,

Beveiliging van uw gegevens Wij beschermen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers zo goed mogelijk. Houd er echter rekening mee dat geen enkel systeem volledig veilig is. Uw wachtwoord beveiligt uw gebruikersaccount. Daarom raden wij u aan om een uniek en sterk wachtwoord te gebruiken, de toegang tot uw computer en browser te beperken en u na gebruik af te melden.

Wijzigen in dit privacybeleid BP College heeft het recht dit privacybeleid zo nu en dan te wijzigen. Als wij grote veranderingen zullen aanbrengen in ons beleid, zullen wij dat duidelijk kenbaar maken via onze website en nieuwsbrief.

Contact Bakker Pruyser College Zekeringstraat 48 1014 BT Amsterdam KVK nummer: 59983272

Wil jij ook op de hoogte blijven van al onze clinics en kampen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

[email protected]

020-7768159

Zekeringstraat 48, 1014BT Amsterdam

© 2019 BP College. All Rights Reserved.
Algemene voorwaarden